Oferta

usl

KSIĘGI HANDLOWE

 • opracowanie zasad (polityki) rachunkowości i ustalenie planu kont
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie deklaracji do urzędu skarbowego
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
 • kontakt z urzędami i reprezentacja klienta w trakcie kontroli

PRZYCHODY EWIDENCJONOWANE, PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji do urzędu skarbowego
 • kontakt z urzędami i reprezentacja klienta w trakcie kontroli

KADRY I PŁACE

 • sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy oraz pozostałych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło i innych
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych

POZOSTAŁE USŁUGI

 • bezpłatna pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej
 • roczne rozliczenia osób fizycznych PIT
 • roczne rozliczenia PIT osób, które pracowały za granicą
 • sporządzanie sprawozdań do GUS, NBP i innych instytucji