O mnie

Z księgowością jestem związana od 2007 roku, gdzie pracując w Kancelarii Biegłego Rewidenta, zdobywałam wiedzę i doświadczenie. Potwierdzeniem zdobytych kompetencji było otrzymanie w 2011 roku Certyfikatu Księgowego Ministra Finansów RP. Natomiast w 2018 roku po spełnieniu wszystkich warunków, zostałam wpisana na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

 

Q

O mnie

Z księgowością jestem związana od 2007 roku, gdzie pracując w Kancelarii Biegłego Rewidenta, zdobywałam wiedzę i doświadczenie. Potwierdzeniem zdobytych kompetencji było otrzymanie w 2011 roku Certyfikatu Księgowego Ministra Finansów RP. Natomiast w 2018 roku po spełnieniu wszystkich warunków, zostałam wpisana na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

Jako doradcę podatkowego obowiązują mnie zasady etyki zawodowej. Podstawowe z nich, to zachowanie tajemnicy zawodowej, również po zakończeniu obsługi klienta oraz wykonywanie czynności zawodowych według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta. Obowiązkiem doradcy podatkowego jest również stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w związku z tym możecie mieć Państwo pewność, że zawsze jestem na bieżąco ze zmianami, które dotyczą finansowego i podatkowego aspektu prowadzenia działalności gospodarczej.

Gwarantuję Państwu pełne bezpieczeństwo współpracy, potwierdzone nie tylko polisą ubezpieczeniową, ale przede wszystkim rzetelną obsługą bazującą na wiedzy i doświadczeniu zawodowym.

„Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą
i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku
z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam
w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Księgi handlowe

 • pomoc w opracowaniu zasad (polityki) rachunkowości i ustaleniu planu kont,
 • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księgi główne, pomocnicze), ewidencji dla celów podatku dochodowego, ewidencji dla potrzeb rozliczeń  podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie- na podstawie ksiąg i rejestrów wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych, zeznań rocznych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, a także sprawozdania statystyczne GUS,
 • kontakt z urzędami i reprezentacja klienta w trakcie kontroli.

Przychody ewidencjonowane, podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych,
 • prowadzenie ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie wszystkich niezbędnych miesięcznie i rocznie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,
 • rozliczanie właścicieli w zakresie podatku dochodowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • kontakt z urzędami i reprezentacja klienta w trakcie kontroli.

Kadry i płace

 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy oraz pozostałych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych,
 • sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników,
 • obsługa umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych imiennych raportów oraz deklaracji rozliczeniowych,
 • sporządzanie deklaracji rocznych oraz informacji dla zatrudnionych.

Pozostałe usługi

 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • roczne rozliczenia osób fizycznych PIT,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS, NBP i innych instytucji,
 • sporządzanie wniosków o refundację PFRON.

Kontakt

BIURO RACHUNKOWE ANNA GOGLER

anna.gogler@gmail.com

(+48) 696 468 109

ul. Chałupnicza 228

43-386 Grodziec

b

NIP: 9372362514 REGON: 360914149